A SZINAPSZIS Piackutató és Tanácsadó Kft. tájékoztatója

 

a telefonos közvélemény-kutatáshoz szükséges személyes adatok kezelésével kapcsolatban

 

A Tájékoztató célja

 1. A SZINAPSZIS Piackutató és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) útján közérthetően és világosan ad részletes tájékoztatást a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről.
 2. Az Adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatos tevékenysége elsődlegesen az alábbi kiemelt jogszabályokon alapul:
 1. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban: GDPR),
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).

Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Az Ön személyes adatainak kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő):

név:                             SZINAPSZIS Piackutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely:                      4026 Debrecen, Csemete u 20.

telefon:                         +3614221634

e-mail:                          info@szinapszis.huszinapszis@szinapszis.hu 

honlap:                         www.szinapszis.hu 

adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Bartha-Barcsai Tímea

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatkezeles@szinapszis.hu

A kezelt személyes adatok köre

vezetékes és mobil telefonszámok, vezetéknév és keresztnév

A közvélemény-kutatás során feltett kérdésekre adott válaszok feldolgozása anonim módon történik.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által lebonyolított, telefonos gazdasági-, politikai- és társadalmi közvélemény-kutatások során történő kapcsolatfelvétel, az egyes kutatásokhoz felhasznált hívószámok kiválasztása

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és megbízóinak jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az Adatkezelő jogos gazdasági érdeke a megbízóival kötött szerződéseinek eredményes teljesítése, míg Adatkezelő megbízóinak jogszerű érdeke fűződik ahhoz, hogy megismerjék az állampolgárok véleményét, valamint, hogy a közvélemény-kutatás eredményét a saját működésük (pl. politikák, kampányok és programok kidolgozása) során felhasználják. Az adatkezelés a jogi szabályozásban elismert, jogszerű célból történik, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. tv. 12-16. §, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. 162. §-a szerint.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelésére az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg az érintett tiltakozásáig tart. Az érintett tiltakozása esetén a telefonszámot az Adatkezelő az ismételt, véletlen megkeresések elkerülése érdekében Robinson-listára (tiltólistára) helyezi, míg a további adatokat törli.

Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái

A személyes adatokat Adatkezelő nem továbbít harmadik személy részére (ide nem értve az esetleges hatósági, bírósági megkeresések teljesítését), a közvélemény-kutatások eredményét az Adatkezelő anonim módon továbbítja a megbízói számára.

adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás

Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.

Az adatok forrása

Az Adatkezelő a személyes adatokat részben nyilvános forrásból (https://www.telekom.hu/lakossagi/tudakozo#nev, https://www.yettel.hu/ugyintezes/tudakozo, https://www.vodafone.hu/tudakozo, https://digi.hu/telefon/telefonkonyv), részben pedig az Idealmedia Hungary Kft-től 2018. február 14. és 16. napján vásárolt két (budapesti, vidéki) adatbázisból gyűjtötte.

Az adatszolgáltatás önkéntessége

A telefonos közvélemény-kutatás során a válaszadás önkéntes.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

Érintettet megillető jogok

A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban Ön az alábbi jogokat gyakorolhatja: tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jog; továbbá tiltakozáshoz való jog.

Az Önt megillető jogokról részletes tájékoztatást az XIV. fejezet tartalmaz.

Részletes tájékoztatás az érintetti jogokról

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő – a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az Ön rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat. Ezen jog teljesítését szolgálja a jelen Tájékoztató.

Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő – az Ön eltérő kérése hiányában – széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre.

Helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az Adatkezelő a helyesbítésről tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot esetlegesen közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Jelen adatkezelés tekintetében Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi esetekben:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 3. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adatok törlése megtagadható, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. A jelen adatkezelésben az Ön magánszférája védelme érdekében ilyen a telefonszám adatok kezelése; amennyiben Ön tiltakozik a további kapcsolatfelvételi megkeresése ellen, ennek elkerülhetősége érdekében a telefonszámát az adatkezelő Robinson-listára (tiltólistára helyezi).

Az Adatkezelő a törlésről tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot esetlegesen közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Korlátozáshoz való jog

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

Ha az adatkezelést korlátozzák, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével egyéb módon csak akkor lehet kezelni, ha

 1. Ön ehhez hozzájárul, vagy
 2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy
 3. más személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy
 4. közérdekéből szükséges.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

Az Adatkezelő a korlátozásról tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

Tekintettel arra, hogy jelen adatkezelésben az Adatkezelő nem az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése érdekében kezel személyes adatokat, Önt az adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg.

Tiltakozáshoz való jog

Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ez esetben az adatok jelen adatkezelési célból tovább nem kezelhetőek.

Panasz benyújtásának joga, jogorvoslathoz való jog

Az Adatkezelő számára az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, észrevételek, az adatkezelés elleni tiltakozás a II. fejezetben megjelölt elérhetőségekre küldhetőek.

 

Az Adatkezelő az Ön által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelő a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha Ön azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő, úgy jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely:         1055 Budapest, Falk M. u. 9-11.

Postacím:         1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400, 

+36(30)683-5969
 +36 (30) 549-6838

Honlap:             http://naih.hu

E-mail:              ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő, bírósági jogorvoslattal is élhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken (Debreceni Törvényszék) kell megindítani, azonban Ön a pert a belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti törvényszéken is megindíthatja.

 

(Közzétéve: 2023.07.26.)

Szinapszis Kft. Piackutatási és Marketing-kommunikációs Adatkezelési Szabályzat

 

A Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 20., tel: (52) 783-950, adószám: 11620798-2-09, a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse a Piackutatási és marketing-kommunikációs adatbázis által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 A Szinapszis Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármely időpontban történő egyoldalú megváltoztatására.  

Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk: adatkezeles@szinapszis.hu

Fogalmak

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. Az adatkezelő neve:Szinapszis Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)
 1. Az adatkezelő címe:4026 Debrecen, Csemete u. 20.
 1. Elérhetőség:szinapszis@szinapszis.hu
 1. Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Bartha-Barcsai Tímea
 1. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatkezeles@szinapszis.hu
 2. Az adatkezelés megnevezése:

Piackutatási és marketing-kommunikációs adatbázis

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Felnőtt magánszemélyek, magyarországi vállalatok, házi és szakorvosok illetve patikák, EgészségPanel regisztrált felhasználói esetében: az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 1. A kezelt adatok köre:
 1. Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok esetén szerződéskötés és/vagy regisztráció során kötelezően megadott adatok:
 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • lakcím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • foglalkozás,
 • szakvizsga típusa (ha van).
 1. Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok esetén szerződéskötés és/vagy a regisztráció során megadható adatok:
 • pecsétszám,
 • végzés éve,
 • születés éve,
 • szakvizsga megszerzés ideje,
 • intézmény neve,
 • magánrendelés léte
 • titulus
 • kártyaszám.
 1. Az adatkezelés célja:

A Tag által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a tag piackutatási szűrőkritériumoknak való megfelelősség ellenőrzése és/vagy foglalkozása, érdeklődési körében tartozó marketing-kommunikációs üzenet küldése miatti azonosítása.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.
 Személyes adatokat - a nyilvános adatok kivételével - harmadik személyeknek csak a tag előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 1. Technikai adatok

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 1. Az adatkezelés időtartama:

A Tag által a szerződéskötés és/vagy regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat, valamint a nyilvános adatbázisból származó telefonszámot, továbbá a vásárolt marketing adatbázisban szereplő adatot a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a Tag vagy az érintett nem él. Leiratkozás, illetve tiltakozás hiányában a Szolgáltató az utolsó Szolgáltató általi megkereséstől, illetve az utolsó kitöltött kérdőívtől számított 5 évig kezeli az adatokat. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat.)

 1. A személyes adatok törlése:

A Tag saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a szinapszis@szinapszis.hu címre kell eljuttatnia valamint telefonos megkeresés esetén szóban is jelezheti. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

 1. Adatfeldolgozók

A Szinapszis Kft. nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat az adatkezelő saját szerverén tárolja, mely a székhelyén található. A szerződéskötés és/vagy regisztráció során a Tag által megadott valamennyi adatot (személyes és különleges adat), továbbá a nyilvános vagy vásárolt marketing adatbázisban szereplő adatokat a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A Tag által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azt senki nem ismerheti meg. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató, adatfeldolgozók alkalmazásában álló munkavállalók ismerhetik meg. Az „admin” titkosított (https) csatornán keresztül érhető el. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

 1. Adattovábbítás

A Szolgáltató tájékoztatja a Tagot és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait – a nyilvános adatok kivételével - harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

 1. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Tag/érintett értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 1. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

A Szinapszis megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

 1. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy (1) hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

 1. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

 1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:  

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;  

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az szinapszis@szinapszis.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

 1.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;  

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 1. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 1.  Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

 1. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonja. 

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli a Tag, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben (Szinapszis Kft. 4026 Debrecen, Csemete u. 20.) vagy e-mailen keresztül az alábbi elérhetőségeken: adatkezeles@szinapszis.hu
 • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu
 • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be [NAIH]. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miska utca 9-11. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu

(Módosítva: 2023. 07. 26.)

Adatkezelés és felhasználási feltételek

A Szinapszis Kft., a szinapszis.hu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

A Szinapszis Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 20., info@szinapszis.hu, adószám: 11620798-2-09, a továbbiakban Szinapszis, Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Szinapszis kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

A Szinapszis fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármely időpontban történő egyoldalú megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti a portál regisztrált felhasználóit.  

Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk: adatkezeles@szinapszis.hu

Fogalmak

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; SI Kft. 2017. n 753951+VP7751
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelő adatai

Név: Szinapszis Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

Cím: 4026 Debrecen, Csemete u. 20.

Cégjegyzékszám: 09-09-005986

Adószám: 11620798-2-09

Elérhetőség: info@szinapszis.hu

Az adatkezelés megnevezése

szinapszis.hu internetes honlap látogatói adatbázis.

A kezelt adatok köre

1. A Szolgáltató által kezelt adatok 

Valamennyi látogató esetében rögzített vagy rögzíthető adatok köre:

a. A honlap használata során a portál lekéri a felhasználó látogatásának időpontját, helyét, illetve a böngészés technikai paramétereit (böngésző, képernyőfelbontás, operációs rendszer típusát). Ezen adatokat a rendszer automatikusan figyeli, ám nem naplózza az adatokat és azokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az adatokat csak az optimális megjelenítés érdekében, a látogatás időtartamára használja fel.

b. Cookie-k (sütik) A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A sütik megkönnyítik a weboldal használatát, minőségi felhasználói élményt biztosítanak, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, információt nyújtanak a látogatóról és eszközéről. A látogatóknak lehetőségük van böngészőjükben letiltani a sütik fogadását, illetve törölni a korábban tárolt sütiket.

 • Munkamenet (session) sütik: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Szolgáltató oldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A sütik fogadását bármely felhasználó megtilthatja böngészőjének beállításai között, illetve bármikor törölheti a korábban fogadott fájlokat.

A SZINAPSZIS a személyes adatok kezeléséhez a portál üzemeltetése során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

- változatlansága igazolható (adatintegritás); 

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

2. Harmadik fél által tárolt adatok

A Szolgáltató a honlap szolgáltatásainak biztosítása és fejlesztése érdekében harmadik fél szolgáltatásait is alkalmazza weboldalán. Az alábbi szolgáltatások során sütik elhelyezésével gyűjtött személyes adatokhoz a szinapszis.hu üzemeltetőinek nincs közvetlen hozzáférése, az adatok kezelésére vonatkozóan az adott szolgáltató adatkezelési szabályzatai az irányadóak.

 • A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Szolgáltató információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A gyűjtött adatok névtelenek, statisztikai célú összesítésekben férhetőek hozzá, a Szolgáltató számára nem kapcsolhatóak össze személyes adatokkal.

A sütik fogadását bármely felhasználó megtilthatja böngészőjének beállításai között, illetve bármikor törölheti a korábban fogadott fájlokat.

Az adatkezelés jogalapja

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikke alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja

A portálon statisztikai célú adatrögzítés történik a honlap fejlesztése érdekében. Az adott szolgáltató adatkezelési beállításaiban nyílik lehetőség ennek szabályozására illetve letiltására.

A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére, illetve törölheti a korábban elhelyezett sütiket. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

Az adatkezelés időtartama

A látogatásokról a Szolgáltató nem tárolja az adatokat. A statisztikai céllal rögzített személyes jellegű adatokat a szinapszis.hu Google Analytics profilja 72 hónapig tárolja, ezt követően automatikusan törlődnek.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

 1. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy (1) hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

 1. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

 1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:  

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;  

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;  

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 1. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 1.  Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

 1. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonja. 

 1. Amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli a Felhasználó, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
 • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben (Szinapszis Kft., 4026 Debrecen, Csemete u. 20.) vagy e-mailen keresztül az alábbi elérhetőségeken: info@szinapszis.hu
 • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu
 • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be [NAIH]. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Falk Miska utca 9-11. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu

 

Adatfeldolgozók megnevezése

Pharmapromo Kft. (programozás)

NOOP IT Services Kft. (rendszergazdai szolgáltatások):

Hetzner Online GmbH (szerverhoszting)

Adatfeldolgozók címe

4026 Debrecen, Csemete u. 20.

4028 Debrecen, Kassai út 129/B 2/205.

91710 Gunzenhausen, Deutschland, Industriestr. 25.

 

Adatfeldolgozás megnevezése

A portál üzemeltetéséhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 (Módosítva: 2021. 04. 26.)